Ingram Cosmetic Surgery Logo

Brazilian Butt Lift

Before and After

Patient 1

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After
Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After

After

Patient 2

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After
Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After

Patient 3

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After
Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After
Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After
After

Patient 4

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After

After 

More Patients

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before
Before
Brazilian Butt Lift After

After