Ingram Cosmetic Surgery Logo

Brazilian Butt Lift

Before and After

Patient 1

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Patient 2

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Patient 3

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Patient 4

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After 1 Month

Brazilian Butt Lift After

After 3 Months

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

More Patients

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

Brazilian Butt Lift Before

Before

Brazilian Butt Lift After

After

5